Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • “ปูนซีเมนต์ไทย” แจงเหตุผลขยายเวลา IPO ของ SCGC ถึง 4 ต.ค.66

“ปูนซีเมนต์ไทย” แจงเหตุผลขยายเวลา IPO ของ SCGC ถึง 4 ต.ค.66

ปรับโครงสร้างใหม่ "เอสซีจี" เพิกถอนหุ้น COTTO สปินออฟ SCG Decor ขาย IPO

SCC กำไรปี 2565 วูบ 55% จากธุรกิจเคมิคอลส์ ปันผลงวดสุดท้าย 2 บาท

SCC เผยยื่นไฟลิ่ง SCGC  เสนอขาย IPO ไม่เกิน 25.2%

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขยายเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC โดยบริษัทฯ ระบุสาเหตุว่า ได้พิจาณาถึงความเหมาะสมในการเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้น SCGC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ เช่น ด้าน เศรษฐกิจ วิกฤตราคาพลังงาน และภาวะเงินเฟ้อ ตลอดจนภาวะตลาดเงินและตลาดทุนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 “ปูนซีเมนต์ไทย” แจงเหตุผลขยายเวลา IPO ของ SCGC ถึง 4 ต.ค.66

ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่ายังไม่เหมาะสมจะดำเนินการดังกล่าวในช่วงเวลานี้ โดย SCGC ได้ยื่นขอขยายระยะเวลา IPO และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2566 ให้ขยายเวลา IPO ออกไปถึงวันที่ 4 ต.ค. 2566

อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยและสถานการณ์ข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมต่อไปอีกครั้งหนึ่ง และจะรายงานความคืบหน้าที่สำคัญให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทรายต่อไป

โดยเมื่อเดือน เม.ย. 65 SCC ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน IPO ต่อ ก.ล.ต. ซึ่งคาดว่าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25.2 ของทุนชำระแล้วของ SCGC และยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ SCCทั้งนี้วัตถุประสงค์การใช้เงิน คือ การลงทุนขยายธุรกิจ ชำระเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับ SCGC ประกอบธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การทำการตลาด และการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่าง ๆ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกหรือพอลิเมอร์ ซึ่งนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ทั้วบรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อทนแรงดัน สายเคเบิลโทรคมนาคม เป็นต้น ปัจจุบัน SCGC โรงงานผลิตในหลายประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย จีน และโปรตุเกส